Algemene Voorwaarden

Bij Van Voorst Consult geen kleine lettertjes.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Van Voorst Consult
b.v. (in vervolg VVC) te verrichten prestaties tot adviseren en begeleiden bij het opzetten, onderhouden
en/of uitbreiden van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en
voedselveiligheid. Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Degene die aan VVC
opdracht heeft gegeven tot advies en begeleiding wordt in deze voorwaarden aangeduid met “de
Wederpartij”. De algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Geldigheid offerte
Indien de door VVC uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze dertig
dagen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst tot het uitvoeren van advies en begeleiding komt uitsluitend tot stand wanneer
de Wederpartij een offerte van VVC schriftelijk aanvaardt binnen de geldigheidsduur daarvan
(of daarbuiten overeengekomen met VVC), of indien VVC een door de Wederpartij verleende
opdracht schriftelijk” heeft bevestigd.

Artikel 4 Vertraging van de opdracht
4.1 Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft VVC
het recht eventuele extra kosten door te berekenen aan de Wederpartij, indien de vertraging of
verlenging niet te wijten is van werknemers van VVC of hen die in opdracht van VVC werkzaam
zijn.
4.2 Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing wanneer de begeleiding gericht is
op certifi catie door een derde en deze derde één of meer aanvullende beoordelingen en/of inspecties
eist. Hetzelfde geldt wanneer de Wederpartij zelf één of meer aanvullende beoordelingen
en/of inspecties wenst. VVC is in deze gevallen niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging.

Artikel 5 Tarieven en betalingen
5.1 De overeengekomen tarieven worden vermeerderd met omzetbelasting en alle andere met
de desbetreffende opdracht samenhangende belastingen waarvoor VVC verantwoordelijk is
en zijn gebaseerd op uitvoering onder niet-uitzonderlijke omstandigheden. Buiten Nederland
verschuldigde belastingen komen voor rekening van de Wederpartij.
5.2 Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum (tenzij anders
overeengekomen), zonder enige aftrek of verrekening. Eventuele bezwaren tegen de factuur
dienen eveneens binnen de genoemde termijn te worden ingediend, doch schorten de betalingsverplichtingen
niet op.
5.3 Bij niet-tijdige betaling is de Wederpartij aan VVC over het verschuldigde bedrag een rente
schuldig gelijk aan de basisrente zoals opgegeven door de Nederlandse bancaire instellingen,
vermeerderd met twee procent, vanaf de vervaldag tot aan de betaling.
5.4 Ingeval VVC overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering of tot handhaving
van haar overige rechten jegens de Wederpartij is deze gehouden tot vergoeding van zowel
alle kosten ter zake van door VVC ingeschakelde derden als kosten die VVC zelf maakt en die
redelijkerwijs aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend.
5.5 VVC is te allen tijde bevoegd, alvorens (verder) te presteren, te verlangen dat de Wederpartij
afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens VVC.
5.6 Bij gebleken niet-nakoming van de verplichtingen zal de Wederpartij aan VVC een boete van
ten hoogste EUR 25.000,– (vijfentwintigduizend euro) per geval verschuldigd zijn, onverminderd
het recht van VVC vergoeding van werkelijk geleden schade te vorderen. Jegens derden, de
betrokken overheidslichamen daarbij inbegrepen, blijft de Wederpartij daarnaast te allen tijde
verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke voorschriften ter zake;

Artikel 6 Medewerking van de Wederpartij
6.1 De Wederpartij zal op eigen kosten (inclusief verzendkosten) aan VVC alle materialen,
informatie en gegevens beschikbaar stellen die VVC nodig heeft voor de uitvoering van de
overeengekomen opdracht.
6.2 De Wederpartij zal aan VVC toegang verschaffen tot de desbetreffende productieplaats(en)
en zorgdragen voor de veiligheid van de betrokken personen.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Ieder der partijen zal alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de uitvoering
van de tussen de partijen gesloten overeen- komst(en) van de andere partij ontvangt of op een
andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs
door de ontvangende partij onderkend behoort te worden. Partijen zullen dergelijke informatie
uitsluitend gebruiken voor de vervulling van hun verplichtingen uit bedoelde overeenkomst(en).
Deze verplichtingen zullen onverminderd van kracht blijven ondanks beëindiging of ontbinding
van bedoelde overeenkomst(en). De door VVC gehanteerde methoden en technieken zullen in
ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd.
7.2 VVC zal het recht hebben tot het verstrekken van informatie aan derden op grond van de
voorwaarden die gelden bij de desbetreffende accreditatie of certifi cerende instelling. Eveneens
in het geval dat de opdracht tot beoordeling gericht is op certifi catie door een derde, zal VVC
bevoegd zijn daartoe informatie aan die derde te verschaffen.
7.3 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op informatie die:
a. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder onrechtmatig toedoen door de ontvangende
partij, of
b. aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder
verplichting tot geheimhouding, of
c. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende
partij, of
d. in een schriftelijk document door de andere partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld,
of
e. de ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting publiceert of aan de desbetreffende
autoriteit kenbaar maakt.
7.4 Na het einde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zal ieder der partijen
onverwijld alle van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie aan deze teruggeven,
behoudens het recht van de eerstgenoemde partij één kopie van de desbetreffende documenten
te bewaren voor het geval dat tussen partijen een geschil ter zake ontstaat.
7.5 De medewerkers van VVC zijn gebonden aan gedragsregels teneinde de geheimhouding
en de onafhankelijkheid van de door haar verrichte opdracht te waarborgen.

Artikel 8 Uitbesteding
VVC heeft het recht voor de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden derden in
te schakelen, doch blijft ter zake zelf verantwoordelijk en aansprakelijk, onverminderd het
bepaalde in artikel 10.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 VVC is tegenover de Wederpartij uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade die
voortvloeit uit een aan VVC toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting
jegens de Wederpartij dan wel uit onrechtmatige daad, indien en voorzover dit in deze
Algemene Voorwaarden is bepaald.
9.2 De aansprakelijkheid van VVC voor enige schade zoals bedoeld in het eerste lid is
beperkt tot het bedrag van EUR 25.000,– (vijfentwintigduizend euro).
9.3 In geen geval zal VVC aansprakelijk zijn voor enige vorm van gevolgschade, waaronder
begrepen, maar hiertoe niet beperkt, schade als gevolg van een vertraging in de uitvoering
van de overeenkomst, verlies van informatie van de Wederpartij, verlies van winst, verlies van
omzet en schade aan reputatie of goodwill van de Wederpartij of derden.
9.4 Iedere verplichting tot schadevergoeding vervalt, indien de Wederpartij niet binnen zeven
dagen nadat de schade is ontdekt, dan wel binnen zeven dagen nadat de schade redelijkerwijs
had behoren te worden ontdekt, VVC schriftelijk van de schade op de hoogte heeft
gesteld. In ieder geval vervalt iedere verplichting tot schadevergoeding indien de Wederpartij
niet binnen twee jaar na de uitvoering van de schadeveroorzakende prestatie een rechtsvordering
terzake heeft ingesteld.
9.5 De Wederpartij is verplicht om VVC schadeloos te stellen voor alle kosten en te vrijwaren
tegen vorderingen van derden – werknemers van VVC daarbij inbegrepen – ter vergoeding van
schade die is ontstaan door of in verband met door VVC verrichte prestaties ten behoeve van
de Wederpartij. De Wederpartij is slechts dan uitgezonderd van vrijwaringplicht jegens VVC
indien en voorzover VVC zich op grond van de overeenkomst ook jegens haar op een uitsluiting
of beperking van aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.
9.6 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
van VVC gelden niet in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van VVC of
haar bedrijfsleiding.
9.7 De beperkingen in de schadevergoedingsverplichting alsmede de vrijwaringverplichting
van de Wederpartij op basis van deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van
werknemers van VVC en ten behoeve van derden waarvan VVC bij de uitvoering van haar
verplichtingen gebruik maakt.
9.8 VVC is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van één van haar
verplichtingen, indien de tekortkoming is veroorzaakt dooreen omstandigheid buiten de macht
van VVC (overmacht). “Tijdens overmacht worden de verplichtingen van VVC opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VVC niet
mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst
10.1 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, wanneer de Wederpartij één van
haar verplichtingen jegens VVC niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, heeft VVC het recht
zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat VVC tot enige schadevergoeding
gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van de schade die het gevolg is
van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. Hetzelfde geldt wanneer VVC vreest dat
de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen en deze niet op eerste verzoek van VVC
adequate zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen. In deze gevallen is iedere
vordering die VVC ten laste van de Wederpartij heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
10.2 In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-,
bewind-, of curatele stelling van de Wederpartij zal deze van rechtswege geacht worden in
verzuim te zijn; in dat geval heeft VVC zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde
voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering
van een overeenkomst waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, zullen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Zwolle, onverminderd de bevoegdheid van VVC om het geschil voor te
leggen aan een andere rechter, die zonder dit beding bevoegd zou zijn geweest.
11.2 Op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.