Kennisbank

Bij Van Voorst Consult geloven wij dat kennis delen, kennis vermenigvuldigen is. Wij streven ernaar om onze kennis met u te delen zodat u weet wat nodig is om certificering te behalen en ook te onderhouden binnen de relevantie van uw bedrijf en proces. Praktisch en vakkundig: dat is waar wij voor staan.

Blog28-03-2024

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

RVO WPM

Blog21-02-2024

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

CSRD

Blog21-02-2024

CSRD en de rol voor het MKB

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 01-01-2024 verplicht zijn te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. Een zogenoemd 'duurzaamheidsrapport'. In deze duurzaamheidsrapportage worden drie hoofdthema's behandeld: milieu, sociale omstandigheden en bestuur, ook wel bekend als de ESG-indicatoren (environment, social en governance). Denk concreet aan bijvoorbeeld CO2-uitstoot, circulariteit, sociaal kapitaal, data & privacy, biodiversiteit en mensenrechtenschendingen.

ISO 27001-2022

Blog15-01-2024

Overgang ISO 27001-2022

Eind 2022 is de nieuwe versie van ISO 27001 vrijgegeven. Voor het opstellen van een goed informatiebeveiligings-managementsysteem (ISMS) geeft de norm duidelijke kaders voor het vaststellen van procedures en maatregelen om te borgen dat de Beschikbaarheid, Integriteit én Vertrouwelijkheid (BIV) binnen uw organisatie geregeld is. Maatschappelijke- en IT-ontwikkelingen maken dat een update van deze ISO-norm gewenst was.

Blog09-02-2024

Behaal ISO 26000 en toon aan dat u serieus bezig bent met mvo

De ISO 26000 is toch geen certificeerbare norm? Kun je 100% MVO bezig zijn? Goede vragen, waar een antwoord op te geven is.

Blog07-02-2024

Vertaling food normen

Van Voorst Consult heeft diverse (food)normen vertaald naar een goed leesbare Nederlandstalige checklist. Dit verhoogt het gebruiksgemak van de norm en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen.

Blog08-02-2024

Stappen tot een snelle VCA-certificering

Met deze werkwijze is het mogelijk in zeer korte tijd en met beperkte inspanning VCA te certificeren. Wel vraagt deze werkwijze uw volle betrokkenheid.

Blog08-02-2024

Voedselveiligheid

Van Voorst Consult heeft diverse (food)normen vertaald naar een goed leesbare Nederlandstalige checklist. Dit verhoogt het gebruiksgemak van de norm en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen.

Blog29-01-2024

Wat Is Het Verschil Tussen ISO 27001 En NEN 7510

Op internationaal niveau zijn er twee normen op het gebied van informatiebeveiliging, namelijk: ISO 27001 en ISO 27002. In Nederland bestaat naast de ISO 27001 de NEN 7510.

Blog08-02-2024

Meer informatie RI&E

U bent als werkgever verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E houdt in dat u nagaat of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan.

Blog08-02-2024

FAQ BRL 6000

De meest gestelde vragen en antwoorden over de BRL 6000 voor u op een rijtje.

Blog29-01-2024

Doelgroep VCA-Certificering

Het VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (gezien vanuit de opdrachtgever). Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectlocaties. Echter, de klant is de partij die een VCA-certificaat verlangt.

Blog30-01-2024

Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers.

Blog30-01-2024

Aan De Slag Met De VCA 2017/6.0

De VCA 2017/6.0 is afgelopen april 2018 openbaar gekomen. heeft u een VCA-certificering dan kunt u nu de stap maken naar deze nieuwe VCA norm. Alle nieuwe certificeringen kunnen inmiddels op de nieuwe norm uitgevoerd worden.

Blog29-01-2024

Waarom Een ISO 27001 Certificering?

Wij geven u 4 redenen waarom ook uw organisatie profiteert van een ISO 27001 certificering.

Blog29-01-2024

Voor wie is ISO 27001 bedoeld?

De ISO 27001 normering is bedoeld voor alle organisaties die willen aantonen dat zij serieus omgaan met informatiebeveiliging.

Blog29-01-2024

Wat Is VCA-Certificering?

VCA staat voor VGM-Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA-checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Blog08-02-2024

VCA kleinbedrijf in 2 avonden

Een-op-een met de adviseur werkt u in 2 avonden naar de VCA* certificering. Wij bieden u begeleiding bij het opzetten van uw gehele VCA handboek, werkplekinspecties, gereedschapkeuringen en verdere implementatie van dit systeem.

Blog29-01-2024

Wat Is ISO 9001?

ISO 9001 is een hulpmiddel om uw organisatie optimaal te kunnen sturen. ISO 9001 richt zich op de kwaliteit van uw organisatie.

Blog29-01-2024

De Vijf Treden Van De Co2-Prestatieladder

Om wat meer inzicht te geven in wat het verschil is tussen de vijf verschillende treden zijn zij hier grofweg gedefinieerd.

Blog10-12-2008

Scenario Naar Lean

Een draaiboek om verspillingen terug te dringen. Het boek is een stappenplan voor het verbeteren van een organisatie. Hiervoor geldt het uitgangspunt dat verbeteren een proces is dat nooit eindigt.

Blog19-04-2005

Gids Opleidingen Risicovol Werk Van Kracht!

Vanaf heden (1 april 2005) is de Gids Opleidingen Risicovol Werk van kracht. De Gids Opleidingen Risicovol Werk is bedoeld voor operationele medewerkers van bedrijven die risicovolle werken uitvoeren in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven.

Blog12-06-2014

GMP +FSA =ISO 22000+PAS 222 Met Een Plus

Een mooie titel zult u denken, wat wil men hiermee duidelijk maken.

Blog18-12-2006

Arbowet 2007

Op 29 november 2006 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Arbowet aangenomen. Per 1 januari 2007 gaat deze nieuwe wet in. Hier staan de veranderingen beschreven.

Blog28-09-2011

HACCP Terug Naar De Basis, Versie 5

Het Centraal College van Deskundigen HACCP (CCvD-HACCP) werkt aan een versie 5 van de norm. Deze versie wordt niet meer aan het Global Food Safety Initiative (GFSI) ter goedkeuring aangeboden.

Blog11-06-2013

Activiteitenbesluit En Aim.Vrom.NL

In het Activiteitenbesluit zijn algemene regels voor bedrijven vastgelegd. Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben vaak geen milieuvergunning nodig voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting.

Blog17-11-2012

Verandering VCU 2011/05

Per november 2011 is een herziene versie van de VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties verschenen. Een vanuit certificeringland belangrijk te noemen verschil is dat de VCU 2011/05 weer valt onder de accreditatie van de Raad voor Accreditatie.

Blog09-09-2014

Van PAS 223 Naar ISO 22002-4

FSSC (Food Safety System Certification) 22000 is een certificatieschema, waarin de ISO 22000-norm is gecombineerd met een basisvoorwaardenprogramma uit de ISO 22002-serie.

Blog23-05-2017

2e DIS-Versie Van De ISO 45001 Gepubliceerd

De nationale normalisatie-instituten, waaronder NEN, moeten voor 13 juli 2017 stemmen over de vraag of naar de laatste fase van de normontwikkeling kan worden overgegaan.

Blog29-05-2017

BRC Global Standard Voor Agents And Brokers Versie 2 In Concept Klaar

De release van de BRC Global Standard voor Agents and Brokers Issue 2 is gepland voor augustus 2017. Na overleg met de diverse organisaties in de industrie, waaronder retailers, agents en brokers, certificeringsinstanties en fabrikanten, is versie 2 van de BRC Global Standard for Agents and Brokers nu compleet.

Blog18-12-2006

Herziening OHSAS 18001

Dit voorjaar is een eerste concept voor de herziening van OHSAS 18001 voor commentaar rondgestuurd. Dat concept bevatte geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de versie uit 1999.

Blog06-07-2020

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit – Werken Met Een Werkbak En Dieseldampen

Per 1 juli is het Arbobesluit gewijzigd. Werkbakken en werkplatforms aan (hijs)kranen / verreikers mogen alleen nog gebruikt worden voor goederentransport. Bij hoge uitzondering is het nog mogelijk om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een (mobiele) kraan.

Blog13-12-2005

Herziening ISO 9001:2000 Maakt Voorzichtige Start

De verplichte, vijfjaarlijkse ISO-procedure voor de evaluatie van normen is ook weer gestart voor ISO 9001. Deze evaluatie heeft reeds geleid tot de beslissing dat er geen grondige herziening van de norm komt, maar dat deze beperkt wordt tot een amendment.

Blog24-09-2005

Hygiënewetgeving In 2006

Op 1 januari 2006 treedt nieuwe hervormde Europese wetgeving over de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders in werking. De hervormde wetgeving moet zorgen voor een nog veiliger en transparanter systeem voor de productie van levensmiddelen en diervoeders.

Blog29-01-2024

Pas 220:2008 Vervangen Door Iso/Ts 22002-1:2009

De British Standard Institute (BSI) heeft PAS 220 ingetrokken. PAS 220 wordt vervangen door ISO/TS 22002-1.

Blog07-08-2017

Nieuwe Generatie FSSC 22000 – Versie 5

FSSC heeft in juni 2019 de definitieve FSSC 22000 versie 5 uitgebracht. Vanaf 1 januari 2020 zullen alle FSCC 22000 audits tegen versie 5 uitgevoerd worden

Blog10-12-2008

Farbo-Regeling Wordt Afgeschaft

De Farbo-regeling wordt afgeschaft. Op grond van die regeling konden ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van apparaten die de blootstelling van werknemers aan lawaai, gevaarlijke stoffen of lichamelijke belasting beperken.

Blog29-04-2015

Brc Global Standard For Food Safety Issue 7

Vanaf 1 juli 2015 vinden de audits van de BRC-Food (productie van levensmiddelen) plaats aan de hand van de nieuwe standaard, versie 7. Dit betekend dat u, indien van toepassing, bij een volgende audit alle nieuwe eisen ingevuld moet hebben

Blog08-02-2024

Case VCA-certificering

Een dochteronderneming van een toonaangevend steigerbouwbedrijf wilde binnen enkele maanden voldoen aan de VCA* norm. Halverwege het project bleek een zusterbedrijf dezelfde wens te koesteren. Dat mondde uit in een geslaagd combinatieproject.

Blog28-04-2005

Herziening CPR 15

Op basis van het rapport Haalbaarheidsonderzoek herziening CPR 15, heeft het ministerie van VROM besloten om de richtlijnen CPR 15-1 (2e druk 1994), CPR 15-2 (1e druk 1991) en CPR 15-3 (1e druk 1992) te integreren en te actualiseren

Blog07-10-2008

Overgangsregeling Vca 2004/04 Naar Vca 2008/05

Per 1 oktober 2008 is een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) verschenen, namelijk VCA versie 2008/05. Deze versie vervangt VCA versie 2004/04.

Blog20-07-2011

Frame Engineering Gecertificeerd

20 juni mocht Pim Uijtdewilligen, directeur van Frame Engineering, uit handen van Gijsbert van Voorst, directeur van Van Voorst Consult, de certificaten ISO 9001 en ISO 14001 gelijktijdig in ontvangst nemen.

Blog25-04-2005

Ontwikkelingen ISO 9001 En ISO 9004

Er wordt door de internationale commissie voor kwaliteitsmanagement (ISO/TC 176) weer gesleuteld aan de ISO 9001:2000 norm en de andere helft van het paar, ISO 9004:2000. Wat gebeurt er precies met de ISO 9001 norm?

Blog20-07-2022

IFS Zorgt Dat De Foodstandard Weer Voldoet Aan Alle Eisen Van GFSI

IFS is gestart met versie 8 van IFS Food. Dit was nodig om aan alle eisen van de GFSI standaard te blijven voldoen. In dit bericht wordt het tijdpad beschreven.

Blog31-01-2017

Gevaarlijke Stoffen, Doe De VIB-Check

Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) voortaan controleren met een VIB-check van de Inspectie SZW. Met deze check controleert u of een VIB voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken.

Blog16-01-2014

Compliance Management Conform ISO 19600

Bij veel normen komt de vraag naar voren, hoe borgt u uw compliance management? De borging van wet- en regelgeving voor u als organisatie, maar ook van allerlei andere eisen die aan een organisatie worden gesteld. Denk hierbij net zo goed aan klantvragen, interne gedragscodes of branche-afspraken.

Blog06-05-2006

PDV Schrapt BVQI Als Certificeerder Voor GMP+!

Volgens het PDV voldoet de certificatie-instelling uit Rotterdam niet meer aan de voorwaarden. Alle bedrijven die GMP+-gecertificeerd zijn door BVQI, moeten binnen drie maanden overstappen op een andere certificatieinstelling(CI).

Blog17-10-2019

Nieuw Basisvoorwaardenprogramma Transport: Iso 22002-05

Transport en opslag zijn onlosmakelijk verbonden met voedselveiligheidsmanagement.

Een belangrijke vereiste van ISO 22000 is een passend basisvoorwaardenprogramma (PRP’s). Dit zijn basisvoorwaarden en activiteiten die nodig zijn binnen de organisatie en in de voedselketen om voedselveiligheid te handhaven.

Blog28-09-2012

Felicitaties Voor Alpla Nederland

Van Voorst Consult feliciteert Alpla Nederland met het behalen van het FSSC 22000 certificaat. Alpla Nederland (www.alpla.com) produceert verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie.

Blog02-05-2005

Informatie Certificatieschema Borg Rolluik

Het CCV-certificatieschema BORG Rolluik Beveiligingsbedrijf wordt op dit moment aangepast. In juni 2005 wordt het geactualiseerde certificatieschema ter vaststelling aan het Centraal College van Deskundigen voorgelegd. Het CCV heeft als taak om de toepassing van het certificatieschema te stimuleren en te zorgen dat met het certificatieschema het beoogde doel wordt bereikt.

Blog07-05-2020

Aanvullende Eisen VCA En ISO 45001-Certificering (MD 22)

Veel VCA-bedrijven gaan momenteel over naar de nieuwe VCA 2017/6.0. Bij deze audits, maar ook bij andere arbo-managementsystemen zoals ISO 45001, komt regelmatig de MD 22 ter sprake. Wat is dit voor een document en hoe kun u hierop voorbereiden.

Blog20-09-2022

Nieuwe BRC Food Versie 9

BRC heeft in augustus 2022 de definitieve BRC FOOD versie 9 uitgebracht. Vanaf 1 februari 2023 wordt er alleen nog geaudit tegen deze nieuwe standaard versie 9.

Blog07-06-2006

ISO 9001-Handboek: Het Kan Ook Eenvoudiger!

Van ISO 9001 handboek tot kwaliteitszorgsysteem In veel ISO 9001-gecertificeerde bedrijven wordt het ISO (9001) handboek vaak ervaren als een hoop papierwerk. In dit artikel een aantal richtlijnen en tips die bijdragen tot een vereenvoudiging van het ISO 9001 handboek.

Blog27-01-2024

Wat Is Het Verschil Tussen ISO 27001 En NEN 7510?

Op internationaal niveau zijn er twee normen op het gebied van informatiebeveiliging, namelijk: ISO 27001 en ISO 27002. Deze normen zijn internationaal geaccepteerd en toepasbaar binnen alle sectoren.

Blog24-05-2005

Wat Is Nu Eigenlijk OHSAS 18001?

Eenvoudig gezegd: wat ISO 9000 is voor kwaliteitszorg en ISO 14001 voor milieuzorg, wil OHSAS 18001 zijn voor veiligheid. Het is de eerste veiligheidsmanagementnorm die wereldwijd wordt geaccepteerd en die door de grote certificatieorganisaties wordt ondersteund.

Blog18-07-2012

HACCP Certificatieschema Versie 5 Gepubliceerd

Het bestuur van de Stichting Certificatie Voedselveiligheid, de eigenaar van het HACCP Certificatieschema, heeft versie 5 van de norm ” Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” gepubliceerd. Versie 5 is wederom geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie.

Blog06-06-2012

Eerste Audits NVPB-Norm Plaagdiermanagement

Bedrijven die actief zijn in de markt van het plaagdiermanagement kunnen zich nu laten auditten en certificeren op de NVPB Kwaliteitsnorm voor plaagdiermanagement. Versie 5 is wederom geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie.

Blog09-10-2015

Heeft Uw ISO 9001? Dan Moet U Over Naar De ISO 9001:2015

Zoals u wellicht weet kan er binnenkort niet meer gecertificeerd worden tegen de oude ISO 9001:2008 norm. Deze vervalt per september 2018. Om ervoor te zorgen dat u uw certificaat behoud is het verstandig om u voor mei 2018 tegen de nieuwe norm te laten certificeren, en dus nu te starten met de implementatie. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen bij ons of uw certificerende instelling.

Blog30-07-2005

VCA Handboek? Easytool!

waliteit moet je doen. Maar wie moet wát doen? Welke medewerker heeft welke taak? Hoe verlopen processen en procedures? Van Voorst Consult ontwikkelde een praktisch en effectief hulpmiddel om dit in kaart te brengen. EasyTool.

Blog15-09-2014

Normontwerp Voor Bedrijfsnoodorganisatie En Bedrijfshulpverlening Gepubliceerd

NEN heeft het normontwerp NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ gepubliceerd. De norm biedt zowel kleine als grotere bedrijven hulp bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV).

Blog15-04-2020

NVWA Kritisch Op Online Groothandels Vanwege (Ontbreken) Voedselveiligheidsplan

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat zich dit jaar weer intensief bezig houden met voedselveiligheid. Dat blijkt uit het jaarplan 2020 van de organisatie. Zo kiest de NVWA voor “versterking op het terrein van bijzondere eet- en drinkwaren.”

Blog30-01-2015

Wijzigingen BRC 7 t.o.v. BRC 6

De definitieve versie van BRC Food versie 7 is gepubliceerd door het British Retail Consortium (BRC). De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie zijn hieronder opgenoemd. Ook willen we u wijzen op de zeer slechte vertaling van deze norm vanuit het Engels.

Blog27-01-2024

ISO 27001 IEC: De Vier Meest Gestelde Vragen

ISO 27001 IEC is de belangrijkste norm op het gebied van informatiebeveiliging. Veel bedrijven hebben door de aard van hun werkzaamheden regelmatig belangrijke of privacygevoelige informatie in handen. Door het behalen van de ISO 27001 IEC-norm tonen zij aan dat zij verstandig en zorgvuldig met deze data omgaan.

Blog31-08-2021

BRC Storage & Distribution Issue 4, Wat Betekent Dit Voor U?

ISO 27001 IEC is de belangrijkste norm op het gebied van informatiebeveiliging. Veel bedrijven hebben door de aard van hun werkzaamheden regelmatig belangrijke of privacygevoelige informatie in handen. Door het behalen van de ISO 27001 IEC-norm tonen zij aan dat zij verstandig en zorgvuldig met deze data omgaan.

Blog18-11-2022

Inschrijven Op Aanbestedingen, Een Uitdaging

Europese aanbestedingen zijn voor veel inschrijvers een grote uitdaging. Je concurreert vaak met de ‘grote jongens’ in de markt om die ene ‘mooie’ opdracht te bemachtigen.

Blog20-04-2005

NL Vertalingen ISO 14001 En ISO 14004

Hier vindt u de Nederlandse vertaling van de ISO 14001 en de ISO 14004.

Blog10-10-2005

Wat Is ISO 22000?

In oktober is de definitieve versie van ISO 22000 ‘Voedselveiligheid managementsystemen – Eisen aan een organisatie in de voedselketen’ verschenen. Deze ISO 22000 norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid en is gericht op alle schakels in de voedselketen.

Blog27-01-2024

Waarom Een ISO 27001 Certificering?

Wij geven u 4 redenen waarom ook uw organisatie profiteert van een ISO 27001 certificering.

Blog16-12-2013

Cantorclin Schoonmaak Behaalt Milieucertificaat Iso 14001 En Co2 Prestatieladder Niveau 3!

Cantorclin Schoonmaak is er in geslaagd om als één van de eerste schoonmaak-bedrijven van Nederland zowel het certificaat voor NEN ISO14001 alsook het certificaat voor de CO2 prestatieladder niveau 3 te behalen!

Blog15-08-2022

Nieuwe Mvo- En Milieuregels Voor Bedrijven

In 2023 verandert er veel voor bedrijven op het gebied van MVO en milieu. Om aan de gestelde eisen te voldoen moet u in veel gevallen nu in beweging komen.

Blog10-01-2022

BRC Agents & Brokers Issue 3 – Nederlandse Vertaling Beschikbaar

De BRC organisatie heeft de nieuwe versie van de BRC Agents & Brokers norm gepubliceerd (issue 3). Vanaf 1 april 2022 worden de audits uitgevoerd op basis van deze norm.
De verwachting is dat de BRC-organisatie op deze norm ook GFSI-goedkeuring wil behalen, om zo de product- en handelsketen te kunnen sluiten.

Blog01-07-2022

Global Gap Chain Of Custody

Dit certificaat is speciaal bedoeld voor verpakstations en handelaren om de traceerbaarheid van teler tot consument in 1 lijn van certificaten te hebben en zo meer transparantie te krijgen.

Blog27-10-2017

Brc Agents & Brokers Issue 2 – Nederlandse Vertaling

De BRC organisatie heeft de nieuwe versie van de BRC Agents & Brokers norm gepubliceerd (issue 2). Vanaf 1 februari 2018 zullen de audits worden uitgevoerd op basis van deze norm.

Blog23-05-2012

Oplossen Tekortkomingen

Met regelmaat worden er door de auditors van certificerende instellingen ‘tekortkomingen’ uitgeschreven. Daarbij word dan door de auditor gevraagd om een plan van aanpak in te sturen.

Blog18-03-2008

VCA 2008 Wijzigingen Op Een Rij

Nog voor de bouwvak 2008 wil het SSVV de VCA 2008 (VCA 2008/05) versie uitbrengen. We zetten voor u de verwachte wijzigingen op een rij aan de hand van de conceptversie van de VCA 2008 checklist. De indeling van de VCA checklist is flink gewijzigd.

Start van de audits tegen versie 6 is vanaf 1 april 2024, vanaf die datum mogen er geen audits meer tegen de oude norm worden uitgevoerd

Blog09-05-2023

FSSC 22000 Update Van Versie 5.1 Naar Versie 6.0

De FSSC-organisatie heeft recent de update gepubliceerd van FSSC 22000 versie 6.

Start van de audits tegen versie 6 is vanaf 1 april 2024, vanaf die datum mogen er geen audits meer tegen de oude norm worden uitgevoerd

Blog29-01-2015

Aim-Vrom Wordt www.Aimonline.nl

Per 29 januari 2015 is het internetadres van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) vernieuwd. Het nieuwe internetadres is...

Blog10-04-2019

Toolboxmeetings, Wat Nu?

Toolboxen zijn in de bouw en bij bedrijven met een VCA*/**/p certificering een bekend fenomeen. Een vraag die wij regelmatig krijgen is “Welk onderwerp moeten we nu op de toolboxmeetings bespreken?”

Blog08-02-2006

Nieuwe Ri&E Voor Metaalbewerkingsbedrijven

De Koninklijke Metaalunie is op dit moment bezig om – in overleg met de vakbonden – de Metaalunie RIE Online om te vormen tot een officiële risico-inventarisatie en -evaluatie voor metaalbewerkingsbedrijven. Deze branche-RIE wordt naar verwachting in mei 2006 opgeleverd.

Blog07-04-2022

Nieuwe ISO 27002:2022 Gepubliceerd

Omdat de maatregelen om de BIV (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) van informatiebeveiliging te waarborgen in een rap tempo veranderen was het nodig de beheersdoelstellingen en -maatregelen in de ISO 27001 en ISO 27002 een update te geven.

Blog29-12-2023

WAT IS OHSAS 18001?

OHSAS is de engelse afkorting voor “Occupational Health and Safety Assessment Series”. Het is een wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem, ook wel bekend als een 'managementsysteem voor gezond en veilig werken'.

Blog12-12-2023

Aan de slag met de VCA 2017/6.0

De VCA 2017/6.0 is afgelopen april 2018 openbaar gekomen. heeft u een VCA-certificering dan kunt u nu de stap maken naar deze nieuwe VCA norm.

Blog12-12-2023

FSSC 22000 update van versie 5.1 naar versie 6.0

Start van de audits tegen versie 6 is vanaf 1 april 2024, vanaf die datum mogen er geen audits meer tegen de oude norm worden uitgevoerd, dus na 1 jaar zullen alle bedrijven over zijn op deze nieuwe versie.