Milieu MVO 15 augustus 2022

Nieuwe MVO- en milieuregels voor bedrijven

In 2023 verandert er veel voor bedrijven op het gebied van MVO en milieu. Om aan de gestelde eisen te voldoen moet u in veel gevallen nu in beweging komen. Van Voorst Consult zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Meer informatie, vraag uw adviseur of neem contact met ons op. Wij verbinden u dan met de juiste adviseur voor uw organisatie i.r.t. deze wetgeving.

Verplichting MVO-jaarverslag voor kleinere organisatie

Voor bedrijven met 500+ werknemers was het al sinds 2017 verplicht om verantwoording af te leggen over het gevoerde MVO-beleid in een maatschappelijk jaarverslag. De Europese Unie heeft in 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Hiermee wordt een MVO-jaarverslag ook voor kleinere organisaties verplicht.

Voor wie geldt de CSRD
Als gevolg van de CSRD gaan de bindende EU-standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving ook gelden voor kleine en middelgrote beursgenoteerde en grote ondernemingen. Insteek is dat grote beursgenoteerde instellingen (>500 medewerkers) vanaf 2025 zullen rapporteren. De kleinere ondernemingen vanaf 2026, dit zijn de kleinere beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die voldoen aan twee van de volgende criteria: >250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar en/of meer dan 20 miljoen euro balanstotaal.

 

Doel van de CSRD
In het MVO-verslag moeten bedrijven aantonen welke inspanningen zij leveren voor de verduurzaming van hun business voor mens en milieu. Het doel hiervan is de transparantie vergroten en daarmee zogenaamde ‘greenwashing’ tegen te gaan. Het moet dus moeilijker worden voor bedrijven om alleen in naam groen bezig te zijn, maar in de praktijk daar geen handen en voeten aan te geven. Een richtlijn voor meer transparantie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Voorbereiden
De Corporate Sustainability Reporting Directive betekent voor veel bedrijven dat zij informatie moeten verzamelen en analyseren die momenteel nog niet bekeken worden. Dit vraagt van u dat u hiervoor tijdig informatie verzameld en een rapportage-werkwijze inricht. Het is dus raadzaam snel aan de slag te gaan om op tijd klaar te zijn en hiermee problemen te voorkomen.

Bronnen o.a.: https://finance.ec.europa.eu/ en https://www.bdo.nl/nl-nl/thema-s/sustainability/csrd

Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten woon-werkverkeer in kaart brengen

Het woon-werkverkeer zorgt in Nederland voor grofweg 1/5e van de totale uitstoot van broeikasgassen. Daarom wil het kabinet– als onderdeel van de klimaat doelen – dat bedrijven met meer dan 100 werknemers het woon-werkverkeer van hun werknemers in kaart gaan brengen. Momenteel staat de invoering hiervan op 1 juli 2023.

Uiteraard blijft het daar niet bij: grote bedrijven worden gebonden aan een maximum-uitstoot die berekend wordt op basis van het Nederlandse gemiddelde. Is de uitstoot nu hoger? Dan hebben bedrijven vier jaar de tijd om aan de regels te voldoen en de uitstoot te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door schonere auto’s aan te schaffen, het OV te subsidiëren of door bedrijfsfietsen te gaan gebruiken.

Kantoorgebouwen >100 m2 minimaal energielabel C verplicht

Kantoorgebouwen in Nederland moeten per 1 januari 2023 verplicht minimaal energielabel C hebben. Monumenten, tijdelijke kantoorruimten en kleine kantoorruimten zijn va ndie verplichting ontheven. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Voor ondernemers c.q. pandeigenaren betekent dit dat zij allereerst een energielabel aan moeten vragen, als zij die nog niet hebben. Blijkt dat hun kantoor energielabel C niet haalt, maar dan moeten zij maatregelen treffen of aanpassingen doen waardoor zij energie gaan

besparen. Voldoet het gebouw op 1 januari 2023 niet aan de eisen dan mag u het gebouw niet meer als kantoor gebruiken.

Gelukkig zijn hiervoor diverse subsidies beschikbaar en kunnen ondernemers met eenvoudige aanpassingen soms al een goede verbetering van het energielabel realiseren. Omdat deze maatregel per 1-1-2023 ingaat is wel haast geboden!

De (digitale) nieuwe Omgevingswet bepaalt binnenkort waar u mag ondernemen en wat u op die locatie mag doen.

Hoewel minister De Jonge aangekondigd heeft dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet vertraging op zal lopen, en dit inmiddels is verplaatst naar 1 juli 2023, komt hij er toch echt aan!
De Omgevingswet vervangt 26 wetten en 75 ministeriele regelingen door 1 algemene wet die bepaalt wat er in uw omgeving ‘mag’ en ‘kan’ op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het doel ervan is om een betere balans te verkrijgen tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Wel dient iedere gemeente deze omgevingswet zelf op te pakken en toe te passen. Dit kan betekenen dat activiteiten in de ene gemeente anders worden beoordeeld dan in een gemeente ernaast.

De Omgevingswet wordt vastgelegd in een digitaal systeem waarin u zelf eenvoudig kunt opzoeken welke regels gelden op een bepaald adres en waar u ook direct een vergunning aanvragen kunt voor een project. Tenslotte kunnen ook omwonenden en andere ‘stakeholders’ via dit digitale systeem gebruik maken van hun inspraakrecht.

Kortom: deze wet staat voor een belangrijke vereenvoudiging en digitalisering. Of en hoe dit in de praktijk zal zijn, moet de komende maanden duidelijk worden. Belangrijk zal zijn een goede digitale tool om als ondernemer de (lokale)wetgeving te inventariseren en beperkte lokale verschillen zodat een ondernemer niet per gebied anders moet acteren.

Kortom, actie vereist

1 Januari 2023 is dichterbij dan u denkt! Wilt u onnodige stress voorkomen en tijdig maatregelen treffen die u klaar maken voor eventuele nieuwe verplichtingen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor ondersteuning door een adviseur. Hij of zij kan u adviseren over de noodzakelijke stappen.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.