PILOT ONAANGEKONDIGDE CONTROLES

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft in haar vergadering van 7 juni 2005 het projectplan pilot onaangekondigde controles GMP wegtransport goedgekeurd. Nieuwe methode controles GMP wegtransport Het Productschap Diervoeder heeft in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland een pilot opgesteld voor een nieuwe methode van de onaangekondigde controles GMP wegtransport. De pilot zal één jaar in beslag nemen. Er vindt een tweetal evaluatiemomenten plaats: halverwege de pilot en na afloop van de pilot. Efficiëntere controle GMP De verwachte meerwaarde t.o.v huidige werkwijze is een verbeterde controle waardoor een gelijke concurrentiepositie tussen gecertificeerde bedrijven ontstaat. Daarnaast sluit de werkwijze in de pilot beter aan op de werkzaamheden in het wegvervoer. Een intensievere controle op de inzet van gecertificeerde bedrijven zal de concurrentiepositie van gecertificeerde bedrijven ten opzichte van niet gecertificeerde bedrijven verbeteren. Doordat de controles bovendien efficiënter worden uitgevoerd kunnen wellicht op den duur de controlekosten verlaagd worden. Pilot GMP controle op vrijwillig basis De pilot wordt toegepast op vrijwillige basis en is alleen van toepassing op Nederlandse certificatie instellingen en Nederlandse bedrijven. Een transportbedrijf kan uitsluitend deelnemen aan deze pilot als de certificatie instelling van dit bedrijf ook deelneemt. Bij deelname aan de pilot vervalt de huidige onaangekondigde controle en vindt de controle aan de poort van de fabriek plaats. De aangekondigde controle blijft gehandhaafd. Voor bedrijven die niet deelnemen blijft de oude onaangekondigde controle gehandhaafd. De pilot kan alleen van start gaan bij een voldoende aantal deelnemers. GMP07 gecertificeerde bedrijven zijn verzocht hun belangstelling om aan deze pilot deel te nemen zo spoedig mogelijk aan hun certificatie instelling bekend te maken. Certificatie instellingen zullen binnenkort de transportbedrijven hiervoor benaderen. Door deel te nemen aan deze pilot, staan GMP07 gecertificeerde bedrijven en certificatie instellingen toe dat hun (certificatie-)gegevens ter beschikking worden gesteld aan de coördinerende instantie ten behoeve van de pilot.