Arbo VCU 17 november 2012

Verandering VCU 2011/05

Per november 2011 is een herziene versie van de VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties verschenen. Een vanuit certificeringland belangrijk te noemen verschil is dat de VCU 2011/05 weer valt onder de accreditatie van de Raad voor Accreditatie. VCU 2007/04 viel niet door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd.

Veranderingen

§1.1

Er wordt expliciet genoemd dat er beperkte afwijkingen tussen vestigingen toegestaan is, mits deze schriftelijk worden vastgelegd. Denk hierbij aan een scope-toelichting op uw organisatiehandboek of in de beleidsverklaring. Er dient jaarlijks een directiebespreking en beoordeling te zijn op basis van de interne audits. Dit kun je concreet zien in de verslaglegging van het VG-jaarverslag ofwel de management review.

§3.1

In het personeelsdossier van de uitzendkracht wordt benoemd dat, wanneer van toepassing, de medische geschiktheid en een kopie van het rijbewijs aanwezig moeten zijn.

§3.3

Deze paragraaf is geheel komen te vervallen. Dezelfde eisen aan de werkwijze en vastlegging is toegevoegd aan § 3.2. die ook van toepassing is op de werkwijze voor de veiligheidspaspoorten.

§4.3

De verhoogde aandacht voor PMO (periodieke medische onderzoeken) en medische geschiktheid. Er dient door de uitzendkracht aantoonbaar kennis genomen te zijn dat op eigen initiatief een gekwalificeerd medisch deskundige bedrijfsarts mag worden geraadpleegd. Dit betreft voor arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

§4.4

Tijdens de uitzending was het al verplicht, en goed, steekproefsgewijs een controle te houden op de gemaakte afspraken met de inlener. Een soort werkplekinspectie. Deze controle dient nu minimaal 10% van de inleners te beslaan. Daarnaast wordt benoemd dat er opvolging van de verbeteracties is.

§6.1 evenals §6.2

Hier is ook de extra aandacht voor de PMO. Duidelijk word gevraagd naar overleg met de inlener betreffende van toepassing zijn van dit punt op de uitzendkracht. Daarnaast dient de uitzendkracht op de hoogte te zijn van de PMO en dient er een borging te zijn van registratie van de medische geschiktheid van de uitzendkracht.

 

 

In de praktijk

Zoals u wellicht merkt, geen grote wijzigingen doch enkele aanscherpingen die wellicht in de praktijk ook voor u nuttig zijn. U hoeft geen grote sprongen te maken om uw certificaat over te zetten naar deze nieuwe norm. Voor de hercertificering is het altijd goed een gedegen interne audit op de VCU-norm te doen, dit is ook een eis vanuit hoofdstuk 1 van de VCU. Hier zijn we u graag bij van dienst. Uw adviseur neemt uiteraard dan ook de nieuwe wijzigingen voor de VCU mee en bespreekt met u een juiste wijze van implementatie. Met de hercertificering of nieuwe contractperiode met uw certificerende instelling wordt dan vanzelf gecontroleerd op de nieuwe VCU 2011/05 norm en blijft uw VCU-certificering gewoon doorlopen.

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op. Wij informeren u graag.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.