Arbo 6 juli 2020

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit – Werken Met Een Werkbak En Dieseldampen

Per 1 juli is het Arbobesluit gewijzigd. Werkbakken en werkplatforms aan (hijs)kranen / verreikers mogen alleen nog gebruikt worden voor goederentransport. Bij hoge uitzondering is het nog mogelijk om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een (mobiele) kraan.

Aanleiding hiervoor zijn een aantal incidenten met hijskranen die de Inspectie SZW op dit moment onderzoekt. Meer hierover is o.a. te vinden op ArboportaalLeidraad werkbak / werkplatform van SZW en werkinstructie van Vereniging Vertikaal Transport. Daarnaast –en dat is voor veel ondernemers belangrijker- moet blootstelling aan dieseldamp als het technisch mogelijk is vanaf heden worden voorkomen. Voorheen was er nog ruimte voor dieselmotoremissie (DME) … dit moet nu zoveel als mogelijk worden beperkt.

De blootstelling aan dieseldamp moet vanaf heden worden voorkomen, zelfs als het gaat om dieselmotoremissie (DME).

Grenswaarde

Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde van 10 microgram per kubieke meter (gemeten als respirabel elementair koolstof). In sectoren waar in de arbocatalogus een lagere grenswaarde is afgesproken, blijft de grenswaarde in de arbocatalogus het uitgangspunt aangezien deze grenswaarde als stand der techniek binnen de eigen sector wordt gehanteerd. Daarnaast blijft de wettelijke verplichting gelden om de blootstelling aan DME tot een zo laag mogelijk niveau te brengen zover als dit technisch uitvoerbaar is.

Omdat dieselrook een kankerverwekkende stof is, moet de RI&E een doeltreffend pakket aan beschermende maatregelen te bevatten. Ook het rest risi

co moet worden beoordeeld. De werknemer krijgt voorlichting over de risico’s en hoe hij zich hiertegen kan beschermen, en hij leert op welke manier hij de beschermende maartregelen op de juiste manier inzet. De

werkgever zorgt ervoor dat hier intern toezicht op wordt gehouden.

Bedrijfsregister

Dieselmotoremissie (DME)

De dieselemissie moet ook opgenomen worden in het bedrijfsregister voor het werken met kankerverwekkende stoffen: op naam/periode wordt er geregistreerd wie er aan de kankerverwekkende stof wordt blootgesteld. Daarin wordt ook de blootstellingsbeoordeling opgenomen (zie ook artikel 4.15, lid 1 in het Arbeidsomstandighedenbesluit).

Ook zal de blootstelling meegenomen moeten worden in het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Dit geldt voor alle werknemers die blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen in het algemeen (zie ook artikel 4.10a): de dieselemissie komt daar bij.

Tijd voor actie?

Samengevat: mogelijk moet u naar aanleiding van de aanpassing van het arbobesluit actie ondernemen en als eerste de risico’s in kaart brengen: de RI&E aanpassen. Eventuele te nemen maatregelen worden dan in kaart gebracht: neem contact op met uw adviseur. Wij wijzen u graag de weg op het gebied van Arbo en Veiligheid.

Meer hierover o.a. te vinden op ArboPortaal en BouwendNederland.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.