Arbo OHSAS 18001 18 december 2006

Herziening OHSAS 18001

Dit voorjaar is een eerste concept voor de herziening van OHSAS 18001 voor commentaar rondgestuurd. Dat concept bevatte geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de versie uit 1999.

Wel was de tekst redactioneel sterk aangepast en afgestemd op ISO 14001:2004.
Op dat concept zijn niettemin ongeveer 500 commentaren ingediend, die zijn behandeld tijdens een bijeenkomst van de OHSAS projectgroep in oktober. Dit heeft geleid tot een tweede conceptversie die eind november is rondgestuurd.
De belangrijkste veranderingen in de tweede working draft ten opzichte van de eerste editie van OHSAS 18001 uit 1999 zijn:
  • In veel paragrafen is de tekst van ISO 14001:2004 als uitgangspunt genomen voor herformulering van de eisen, bijvoorbeeld bij 4.3.3 over doelstellingen en programma‚Äôs, 4.4.2 over competentie, training en bewustwording, 4.4.4 en 4.4.5 over documentatie en de beheersing daarvan en de paragrafen over beheersing van registraties (4.5.4), interne audits (4.5.5) en management review (4.6).
  • Een aantal nieuwe en gewijzigde definities, mede in navolging van ISO 14001:2004.
  • Een duidelijker scheiding in 4.3.1 tussen het uitvoeren van de risicoanalyse en het vaststellen van beheersmaatregelen. Bij de risicoanalyse is nu explicieter aandacht voor management of change. Bij het treffen van beheersmaatregelen is de verplichting opgenomen te werken volgens de voorkeursvolgorde van eliminatie, substitutie, technische voorzieningen, waarschuwings- en organisatorische voorzieningen en pas als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Er is een aparte subparagraaf over onderzoek van incidenten opgenomen als basis voor het nadenken over corrigerende en preventieve maatregelen.

Op deze tweede working draft kunnen tot begin maart 2007 commentaren worden ingediend. Daarna zal worden beoordeeld of tot definitieve publicatie kan worden overgaan of dat nog een volgende conceptfase nodig is. Een en ander houdt in dat de tweede editie van OHSAS 18001 op zijn vroegst medio 2007 zal verschijnen. Vervolgens zal ook de herziening van OHSAS 18002 ter hand worden genomen.

Organisaties die met arbomanagement aan de slag willen, hoeven niet te wachten op de nieuwe versie, want naar het zich nu laat aanzien zullen geen fundamentele wijzigingen van het eisenpakket plaatsvinden.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.