BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VCU VERSIE 2007/04

In april 2007 is de nieuwe VCU checklist 2007 uitgekomen. In dit artikel de belangrijkste wijzigingen op een rij.
De nadruk in deze nieuwe versie ligt vooral op de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht en minder dan voorheen op de uitzendorganisatie zelf.
De VG-checklist is bedoeld voor organisaties die aan inleners, met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht, uitzendkrachten beschikbaar stellen en/of medewerkers detacheren. VCU-certificatie is vooral bedoeld voor een uitzendorganisatie die personeel beschikbaar stelt/detacheert aan VCA-gecertificeerde bedrijven.  De structuur van de nieuwe VCU-versie is conform VCA 2004/04 (dus vraag, doelstelling, minimumeisen en vereiste documenten).Bovendien is per vraag een toelichting in de checklist opgenomen.
 • Alle vragen zijn verplichte vragen (mustvragen).
 • Uitzendorganisaties moeten aantoonbaar maken dat ze bonafide zijn (geregistreerd in het Openbare Centrale Register). In dat verband wordt standaardisatie nagestreefd via certificatie conform NEN 4400-1 (Nederland).
 • Indien de eigen VG-functionaris niet over deze deskundigheid beschikt, moet hij een beroep kunnen doen op een VG-deskundige die minimaal in het bezit is van MVK of Niveau II (België).
 • Indien het diploma, attest, certificaat VOL-VCA ouder is dan 01-01-2004, is dit gelijkgesteld met VIL-VCU.
 • Alle uitzendkrachten die worden uitgezonden voor een operationele functie bij een VCA-gecertificeerd bedrijf moeten minimaal een opleiding Basisveiligheid VCA hebben, tenzij dit certificaat (i.g.v. nieuwe medewerkers) na afspraak met de opdrachtgever, alsnog binnen maximaal 3 maanden wordt gehaald.
 • Van het minimaal 4x per jaar te houden VG-overleg (over VG-aspecten van uitzendkrachten) dienen de besproken agendapunten en uitkomsten of conclusies uit dit overleg naar de medewerkers te worden gecommuniceerd (bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief of rondschrijven).
 • De minimale tijdsbesteding door de certificatie-instelling (excl. reistijd), is in de VCU opgenomen.
 • Een aparte documentatiebeoordeling door de certificatie-instelling is niet meer voorgeschreven (vanwege het beperkte aantal documenten).
 • Indien een mustvraag niet van toepassing wordt verklaard, dient deze negatief te worden beoordeeld en kan bijgevolg geen VCU-certificaat worden uitgereikt, tenzij in deze checklist anders bij de vraag is vermeld.
 • Wanneer een (driejaarlijkse) herhalingsaudit niet is afgerond vóór de vervaldatum van het certificaat vanwege tekortkomingen, kan het bestaande certificaat door de certificatie-instelling éénmalig voor een periode van maximaal drie maanden worden verlengd.
 • Een herhalingsaudit kan niet worden uitgesteld (tot na de vervaldatum van het certificaat).
 • Tussentijdse audits moeten na 12 en 24 maanden worden uitgevoerd. Slechts bij overmacht kan een uitstel van maximaal 2 maanden worden toegestaan. Wanneer een tussentijdse audit niet binnen de termijn is uitgevoerd, dient het certificaat te worden geschorst of ingetrokken.
Overgangsregeling VCU 2007:
 • Na 1 september 2007 kan verlenging van certificatie (na verloop van de 3-jarentermijn) alleen plaatsvinden op basis van de nieuwe versie, ook wanneer er van certificatie-instelling wordt gewisseld.
 • Tussentijdse audits worden altijd afgehandeld op basis van de VCU-versie die is gehanteerd bij de initiële audit, respectievelijk de herhalingsaudit (bij verlening)
 • Bij uitbreiding van het aantal nevenvestigingen worden de bijkomende nevenvestigingen ten minste opgenomen in de eerstvolgende tussentijdse audit.
 • Vanaf 1 juni jl. dienen nieuwe contracten voor VCU certificatie te worden gebaseerd op de VCU versie 2007/04.